• ukupno kretanje šteta; annual aggregate claims experience - godišnje ukupno kretanje šteta