• osiguranje od posledica nezgode (nesrećnog slučaja) i bolesti